• Prijímacie konanie do 1. ročníka

   • Prijímacie konanie do 1. ročníka učebných odborov – autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník, stolár, murár
    pre školský rok 2020/2021

     

          V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rozhodnutia ministra školstva o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:


    Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede

     

     

    Podmienky prijatia:
    1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
    2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača (dokladuje sa dodatočne)
    3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom


    Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:
    a) prospech na ZŠ z predmetov (SJL, CJ, D, Z, M, Pr, F, Ch) ročníkov 6. - 9.
    b) úspešný riešiteľ olympiád - víťaz súťaží okresných kôl (športové, kultúrne)
    c) žiak cirkevnej základnej školy
    d) záujem o školu
    e) znížená známka zo správania uvedená na prihláške (odpočet bodov)

     

    Kritériá na určenie poradia uchádzačov do 1. ročníka trojročných učebných odborov.

     

    Max. počet bodov 50

     

     

    Dokument s celým znením a kritériami:

    Kriteria_pre_prijatie_20-21_ucebne_odbory.pdf

    Potrebné dokumenty:

    Dokumenty

    Mgr. Igor Pecha SDB
    riaditeľ školy